LASEROWY PAINTBALL

Opole


Regulamin opolskiej Kwatery

Kwatera Główna w Opolu jest nieczynna od 01.01.2018!
Serdecznie zapraszamy do Wrocławia.Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec osób korzystających z usług obiektu Centrum Laser Taga "Kwatera Główna" mieszczącego się pod adresem Kwoczka 20, 45-771 Opole (zwanym dalej "Centrum")

 

1. Wprowadzenie/postanowienia wstępne

a) Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie Centrum jest „KG Sp. z o.o.” z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 8a we Wrocławiu, NIP: 898-221-44-09 KRS: 0000579940 (zwany dalej „Organizatorem”). Organizator świadczy usługę gry interaktywnej "Laser Tag" (zwanej dalej "Grą") poprzez wstęp do Centrum Rozrywki, zgodnie z aktualnym opisem i cennikiem umieszczonym w Centrum jak i na stronie internetowej www.kwateraglowna.pl,

b) Osoby korzystające z usługi (zwane dalej "Uczestnikami") na czas Gry otrzymują sprzęt marki Zoltar (zwany dalej "Sprzętem") składający się z: kamizelki, karabinu oraz opcjonalnego wyposażenia dodatkowego, a także uzyskują wstęp na teren do Gry (zwany dalej "Areną"),

c) Uczestnicy na czas przebywania w Centrum zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu,

d) W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do poniższego regulaminu,

e) Gry w Centrum rozgrywane są na bazie uprzednio wykonanych rezerwacji, dokonywanych drogą elektroniczną bądź telefoniczną,

f) Wstęp na arenę jest możliwy wyłączenie po zakupieniu biletu lub okazaniu bonu upominkowego bądź zaproszenia,

g) Każda osoba przed przystąpieniem do gry zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem. Udział w Grze równoznaczny jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

2. Uczestnicy imprez i gier w Laser Taga

a) W Grze mogą brać udział osoby w wieku od 13 roku życia. W wyjątkowych przypadkach po indywidualnych ustaleniach z Organizatorem - udział mogą brać również osoby młodsze za zgodą i pod opieką osób dorosłych,

b) Wyklucza się udział w Grze:

- osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw),

- kobiet w ciąży,

- osób, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności:

- cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku,

- cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.,

c) Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry odpowiedzialność ponosi Uczestnik,

d) Uczestnicy powinni przystąpić do Gry w obuwiu o płaskiej podeszwie. Niedozwolona jest Gra w butach na obcasie,

e) Obsługa Centrum ma prawo odmówić uczestnictwa w Grze osobom niespełniającym ww. wymagań,

f) W wyjątkowych okolicznościach obsługa Centrum może odmówić uczestnictwa w Grze bez podania przyczyny. 


3. Zasady zachowania w Centrum   

a) W trakcie gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń obsługi Centrum,

b) W trakcie gry zabrania się:

- biegania,

- wspinania się na ściany lub konstrukcje,    

- przestawiania aranżacji,

- bezpośredniego kontaktu fizycznego z innymi graczami lub łapania za ich karabiny,     

- wymachiwania, rzucania, uderzania karabinem lub innymi przedmiotami,          

- czołgania,

- używania niecenzuralnych słów, obraźliwych zwrotów bądź innych wulgaryzmów,

- używania ognia,

- używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, niszczenia bądź celowego zanieczyszczania,

- zasłaniania czujników trafień odzieżą lub innymi przedmiotami,

- wnoszenia na Arenę jedzenia, picia oraz wszelkich zbędnych do przeprowadzenia Gry przedmiotów,

c) Karabin w trakcie Gry powinien być trzymany przez Uczestnika oburącz,

d) W trakcie Gry na Arenie mogą przebywać jedynie jej Uczestnicy oraz obsługa Centrum, pozostałe osoby powinny czekać na jej zakończenie w Kantynie;

e) Uczestnik, który ma problem z obsługą Sprzętu lub zauważył jego nieprawidłowe działanie, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do obsługi Centrum,

f) Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,

g) Na terenie Centrum obowiązuje zakaz spożywania alkoholu,

h) Uczestnicy nie mogą opuszczać terenu Centrum wraz z powierzonym im Sprzętem,

h) Osoby niestosujące się do powyższych uregulowań mogą zostać wyproszone z Areny przed upływem czasu gry bez prawa do zwrotu opłaty za usługę. W ww. przypadku dla zachowania porządku może zostać wezwana Ochrona Centrum,

i) Uczestnicy powinni przechowywać drobne i cenne przedmioty w zamykanych szafkach udostępnionych przez Organizatora. Kluczyki do szafek udostępniane są za zostawieniem dokumentu tożsamości w depozycie. W razie zagubienia udostępnionego kluczyka Klient jest zobowiązany uiścić kwotę 15 zł celem pokrycia kosztu wyrobienia nowego kluczyka,

j) Uczestnicy noszący okulary bądź elementy ozdobne ubioru powinni je zdjąć lub mieć odpowiednio zabezpieczone.

 

4. Odpowiedzialność stron

a) Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że Arena jest pomieszczeniem o słabym oświetleniu, a Gra jest sportem wymagającym wysiłku psychofizycznego oraz mogącym powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne) i będąc tego świadomym, dobrowolnie decydują się na udział w Grze,

b) Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, kopia polisy do wglądu w Centrum, oraz środki pierwszej pomocy,

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego regulaminu,

d) W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy zgodnie z fakturą wystawioną przez producenta - nie dotyczy to powstawania rys i kosmetycznego zużywania sprzętu,

e) W przypadku uszkodzeń ścianek, konstrukcji czy innych przedmiotów będących wyposażeniem Areny wynikających z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami ich napraw lub wymiany, 

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i odzież pozostawione na terenie Centrum, a także za rzeczy zagubione. 


5. Rezerwacje i czas gry

a) Rezerwacji można dokonywać na wolne terminy drogą elektroniczną bądź telefonicznie pod numerem +48 665 811 811,       

 

b) Przy dokonywaniu rezerwacji grupowych na wstęp do Centrum na czas powyżej jednej godziny wymagany jest zadatek rezerwacyjny w wysokości 100 zł za pierwsze 2h rezerwacji i kolejne 100 zł za każdą kolejną godzinę (z wyłączeniem pakietów „nocka”, w ich przypadku zadatek 100 zł jest liczony od 4h rezerwacji). Wartość zadatku jest zaliczana do ostatecznego rozliczenia rezerwacji.

c) W przypadku anulowania rezerwacji lub niezjawienia się Klientów w umówionym terminie, zadatek przepada. Zadatek pełni również funkcję zabezpieczającą i gwarantującą utrzymanie pełnego wymiaru złożonej rezerwacji, w przypadku zmniejszenia pierwotnego czasu rezerwacji w terminie do dwóch dni przed rozpoczęciem rezerwacji, zadatek przepada na poczet rekompensaty za niewykorzystany blokowany czas na Centrum.

 

d) Wstęp na Arenę na raz może zostać udzielony 10 osobom. Oznacza to, że w tym samym czasie Organizator może przyjąć dwie lub więcej rezerwacji pochodzących od różnych Klientów na ten sam czas Gry do maksymalnej liczby 10 osób,

e) Grupa Klientów w liczbie poniżej maksymalnej liczby osób uczestniczy w Grze na wyłączność jedynie w przypadku wykupienia min. dwóch godzin wstępu lub zadeklarowaniu wyłączności i opłaceniu stawki za wstęp za minimum 8 osób, 

f) Jeśli Klienci, którzy złożyli rezerwację, nie zjawią się w czasie do 5 min. od umówionej godziny rezerwacji, wówczas:

- rezerwacja może przepaść na korzyść przebywających na Centrum osób,

- ilość gier lub czas gry (w stosunku od obowiązującego w ofercie, bez zmiany opłaty za wstęp) może zostać skrócony, jeśli bezpośrednio po ww. rezerwacji następuje kolejna rezerwacja,

g) Uczestnik, który rezygnuje z Gry przed upływem jej czasu, nie ma prawa do zwrotu opłaty za wstęp,

h) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia rezerwacji Klienta z przyczyn niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających bądź wysoce utrudniających świadczenie usługi / przeprowadzenie gry. Organizator zobowiązuje się zaproponować alternatywny termin rezerwacji w przypadku odwołania,

i) W sprawach spornych rozwiązanie proponuje Organizator.

 

6. Postanowienia końcowe

a) Rzadko występujące, drobne usterki w działaniu Sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji. Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że korzystają ze sprzętu elektronicznego, na który działają w trakcie Gry duże siły i drobne usterki mogą mieć miejsce bez winy Uczestnika bądź Obsługi Centrum,  

b) W sytuacjach, gdy wystąpi poważniejsza wada sprzętu niewynikająca z winy Uczestnika, a wpływająca w znacznym stopniu na wynik Gry lub czas jego Gry, Organizator może zaproponować indywidualny rabat na kolejną Grę lub Gry albo zwrot całości lub części opłaconej kwoty,

c) Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i BHP. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,

d) Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby zarządcy areny.Pepsi Zoltar Student News Mosir Opole Opole miasto bez granic Dawcom w darze
Projekt i wykonanie strony internetowe VERTIGO